Καταστατικό

katastatiko

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Π.Σ.Ε)

Αρθρο 1ο

Συνιστάται Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων με την Επωνυμία “ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ” (Ο.Π.Σ.Ε).

Αρθρο 2ο

Εδρα της Ομοσπονδίας ορίζεται η Αθήνα

Αρθρο 3ο

Κύριος σκοπός της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος (Ο.Π.Σ.Ε) όπως άλλωστε και των Σωματείων Μελών της είναι:

1) η διατήρηση της μνήμης των πέραν του Αιγαίου και αλλαχού αλησμόνητων και αλύτρωτων Ελληνικών Πατρίδων της Καθ΄Ημάς Ανατολής και η προβολή και διεκδίκηση σε Διεθνές Επίπεδο των Ιστορικών και απαράγραπτων δικαιωμάτων όλων των θυμάτων των διωγμών του Ελληνισμού της Ανατολής κατά τα έτη 1914, 1922, 1924 και εξής και των απογόνων τους όσον αφορά την προγονική τους κληρονομιά.

Ρητά ορίζεται ότι ιδεολογικό και φιλοσοφικό θεμέλιο της Ομοσπονδίας αποτελούν:

ο Ελληνισμός ως ιδέα πολυδιάστατη, πολυσήμαντη και οικουμενική και η Ορθοδοξία ως θρησκευτική πίστη των πατέρων μας

2) Σκοπός επίσης της ΟΠΣΕ είναι η κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική προαγωγή των σωματείων μελών της και των φυσικών προσώπων μελών αυτών.

Η Ο.Π.Σ.Ε ως ανώτατο ιδεολογικό και συντονιστικό όργανοτου Προσφυγικού Κόσμου της Ελλάδος επιδιώκει:

α) Τη διάσωση και διατήρηση των ηθών, εθίμων και παραδόσεων του Ελληνισμού της Ανατολής και οποιουδήποτε στοιχείου προσδιορίζει την εθνική μας ταυτότητα (θρησκεία, γλώσσα κλπ).

β) την περισυλλογή, μελέτη, προβολή και αξιοποίηση του εθνολογικού, ιστορικού και λαογραφικού υλικού, καθώς και των κάθε είδους κειμηλίων και καλλιτεχνικών δημιουργημάτων του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας, της Κωνσταντινούπολης, του Ευξείνου Πόντου, της Θράκης, της Ανατολικής Ρωμυλίας και γενικά της Καθ ‘ Ημάς Ανατολής.

γ)τη συμβολή στη διάσωση, συνέχιση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ελληνισμού της Ανατολής και την ουσιαστική συμπαράσταση στο έργο παντός εθνογραφικού και λαογραφικού μουσείου που αφορά τον Ελληνισμό της Καθ΄Ημάς Ανατολής και τέλος στη συμπαράσταση στο έργο παντός ατομικού ή συλλογικού οργάνου, δημόσιου, δημοτικού ή ιδιωτικού σε συναφείς σκοπούς και επιδιώξεις. (πχ Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών κλπ).

δ) την ουσιαστική συμβολή στα εθνικά θέματα του Ελληνισμού είτε του ελεύθερου σήμερα Ελλαδικού χώρου, είτε του Ελληνσιμού της διασποράς, όπου γης.

ε) την αντιμετώπιση κάθε είδους προσφυγικών θεμάτων είτε εκκρεμούν σήμερα, είτε θα προκύψουν στο μέλλον.

στ) Τη συμμετοχή στη διαχείριση της περιουσίας των εν Ελλάδι ανταλλάξιμων κτημάτων και ευαγών ιδρυμάτων Προσφύγων.

ζ) την ενίσχυση και ανάπτυξη θεσμών και συνεργασίας μεταξύ των Προσφυγικών Οργανώσεων  είτε εντός Ελλάδος είτε στο εξωτερικό.

Αρθρο 5ο

ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο.Π.Σ.Ε.

Μέλη της ΟΠΣΕ μπορούν να γίνουν αποκλειστικά και μόνο Προσφυγικά Σωματεία τα οποία υπάρχουν σήμερα, ή πρόκειται να συσταθούν στο μέλλον , προσφύγων και των απογόνων τους, καταγομένων από ολόκληρη τη Μικρά Ασία, την Ανατολική Θράκη, την Κωνσταντινούπολη, τον Εύξεινο Πόντο, την Ιμβρο και Τένεδο, οι οποίοι εγκατέλειψαν τις ιδιαίτερες πατρίδες τους από την εποχή του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου ή από την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 και μετέπειτα ανεξάρτητα από τον τόπο που βρίσκεται η έδρα των σωματείων αυτών. Μέλη λοιπόν της ΟΠΣΕ μπορούν να είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εθνοφελή με οποιαδήποτε ονομασία πχ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ, ΕΝΩΣΗ, ΕΣΤΙΑ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ κλπ.

Ζητήστε να σας στείλουμε το Καταστατικό της ΟΠΣΕ στο opsehellas@gmail.com

Facebook